Kajakiem przez Pomorze

Przedsięwzięcie „Kajakiem przez Pomorze" przewiduje powstanie infrastruktury turystyki kajakowej (przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków), działania promocyjne, System Informacji Kajakowej oraz oznakowanie szlaków wodnych. Efektem realizacji projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich szlaków kajakowych, stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny.

Partnerami przedsięwzięcia są gminy i powiaty naszego województwa, podmioty prywatne działające w branży kajakowej, przedstawiciele Parków Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędów Morskich oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Wartość przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 69.747.793,26 zł brutto. Dodatkowo, Województwo Pomorskie planuje zlecenie opracowania szeregu dokumentów wspierających beneficjentów w przygotowaniu Przedsięwzięcia a finansowanych niezależnie. Spośród 40 analizowanych szlaków nie uzyskało rekomendacji 6 szlaków. Rekomendacje realizacyjne otrzymały 34 szlaki, w tym 23 bezwarunkowo i 11 warunkowo. Wyniki rekomendacji bazują m.in. na zapisach kart zadań (stanowiących załącznik do niniejszego opracowania), które odzwierciedlają aktualny na dzień przygotowania rekomendacji stan wiedzy na temat uwarunkowań dla danych lokalizacji. Rekomendacje lokalizacji zawarte w niniejszym opracowaniu wyznaczają kierunek dalszych prac nad wdrożeniem Przedsięwzięcia. Ostatecznie, możliwość realizacji poszczególnych elementów zakresu rzeczowego Projektu będzie zweryfikowana w fazie formalnych uzgodnień w ramach procedury inwestycyjnej (w tym środowiskowej) oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie UE w ramach konkursów przewidzianych w ramach RPO WP 2014-2020. Co warte podkreślenia, wyniki cząstkowe w ramach opracowania oraz zasadnicze wyniki końcowe (w tym wyniki rekomendacji, techniczne i materiałowe opcje zagospodarowania lokalizacji, założenia rekomendowanego modelu instytucjonalnego) były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród beneficjentów i interesariuszy Projektu. Wnioski i opinie z konsultacji mają odzwierciedlenie w ostatecznej formie opracowania. Bazując na stanie wiedzy na koniec stycznia 2015 roku, występują podstawy do stwierdzenia, że Przedsięwzięcie „Kajakiem przez Pomorze” jest wykonalne pod względem technicznym, prawnym, organizacyjnym i finansowym.

Część inwestycji realizowana będzie na obszarze Pętli Żuławskiej. Powstaną przystanie kajakowe na Nogacie, Szkarpawie i Wiśle.

Poniżej przedstawiamy miejsca nowych inwestycji kajakowych na obszarze Pętli Żuławskiej.

W nawiasach dane dla obszaru Pętli Żuławskiej

BUDŻET: 71 000 000 zł (7 300 000 zł)

LICZBA PARTNERÓW: 108 (11)

LICZBA PARTNERSTW: 17 (2)

ZAKRES:

- 51 przenoski

- 101 (24) przystani kajakowych

- 84 (8) przystani i pól biwakowych

- 14 przenoski i pola biwakowe

- 8 inne

- 36 (2) oznakowanie szlaków kajakowych

TERMIN REALIZACJI:

 2015 – 2020

 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

1. 

Wyłonienie lidera, określenie partnerów

Luty 2016

2. 

Zaplanowanie środków finansowych

Kwiecień 2015

3.

Uzgodnienie treści umowy (porozumienia) partnerstwa

Luty – Czerwiec 2016

4.

Podpisanie umowy partnerstwa

Lipiec 2016

5.

Uzyskanie praw dysponowania nieruchomościami na cele projektu

Listopad  2016

6.

Dokumentacja projektowo-techniczna

Luty 2017

7.

Uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę

Marzec  2017

8.

Wniosek o dofinansowanie

 Kwiecień 2017

9.

Realizacja projektu

Maj  2017 - Czerwiec 2020

10.

Audyt

Listopad 2018; Maj 2020

 

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź