Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na przystąpienie do programu Interreg South Baltic

 

                                                                                  projekt

 

UCHWAŁA nr ……/2015

z dnia ….. listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pętli Żuławskiej

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu

w/s zgody Zgromadzenia Wspólników na przystąpienie do programu INTERREG South Baltic Programme oraz na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązań do świadczeń o wartości przewyższającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w związku z planowanym

przystąpieniem Spółki do projektu Unii Europejskiej MARRIAGE II w ramach programu INTERREG South Baltic Programme.

 

§ 1.

1.       Na podstawie §27 pkt.14 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na udział Spółki w projekcie MARRIAGE II i wspólnego  z partnerami z Niemiec, Litwy, Danii i Polski, złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z ramach programu INTERREG South Baltic Programme.

2.       Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego (Wirtschaftsfordergesselschaft Vorpommern mbH z Greifswald (Niemcy).

 

§ 2

1.    Na podstawie § 27 pkt 28 umowy Spółki w zw. z art. 230 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań do świadczeń o wartości przewyższającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w związku z planowanym przystąpieniem przez Spółkę do projektu UE MARRIAGE II

2.       Wartość zobowiązań nie może przewyższać kwoty równoważnej  100.000,00 euro (słownie: sto tysięcy  00/100) euro.

§ 3

1.    Głosowanie odbyło się w trybie tajnym/jawnym.

2.    Za przyjęciem uchwały głosowało: ___________________ Wspólników.

3.    Przeciwko uchwale głosowało: ______________________ Wspólników.

4.    Od głosu wstrzymało się: __________________________ Wspólników.

5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź