Pętla Żuławska i sąsiednie szlaki wodne - propozycje zmian, perspektywy rozwoju

Spółka Pętla Żuławska została powołana do zarządzania infrastrukturą - portami i przystaniami, zbudowanymi w ramach projektu Pętla Żuławska. Aby jednak do tych portów i przystani przypłynęli wodniacy, aby chcieli do nich znowu powrócić, szlaki wodne, po których pływają, muszą być dla nich łatwo dostępne i przyjazne. Niestety, na Pętli są różne supły i supełki, które w większym lub mniejszym stopniu utrudniają wodniakom pływanie. Spółka Pętla Żuławska stara się wskazywać na przeszkody związane z uprawianiem turystyki wodnej i rozwoju żeglugi, sugerować rozwiązania, promować dobre projekty, patrzeć na szlaki wodne i turystykę wodniacką z wieloletniej perspektywy.


Nasze propozycje tworzymy w oparciu o uwagi  ekspertów i samych wodniaków. Przedstawiamy na spotkaniach z zarządcami dróg wodnych, korespondujemy z urzędami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i swobodę żeglugi na drogach wodnych.

Pętla Żuławska jest częścią największego i najbardziej zróżnicowanego szlaku wodnego w Polsce - Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Obejmuje on Zatokę Gdańską, szlaki wodne Wokół Gdańska, Pętlę Żuławską, Zalew Wiślany, Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie.

Zmiany, propozycje czy inicjatywy - z którymi występujemy - dotyczą przede wszystkim Pętli Żuławskiej, na terenie której funkcjonuje sieć portów i przystani którymi zarządzamy, ale oddziałują również pośrednio lub bezpośrednio na sąsiadujące z Pętlą Żuławską akweny.

Współpracujemy z wieloma organizacjami, portalami i osobami propagującymi uprawianie turystyki wodnej na Pętli Żuławskiej, które oprócz samego zachęcania wodniaków do przyjazdu, promowania atrakcyjności akwenu i jego otoczenia, wskazują na bariery rozwoju żeglugi, proponują ich zmiany, propagują swobodę żeglugi turystycznej i walczą z jej administracyjnymi ograniczeniami.

Nieczynny dwuskrzydłowy most zwodzony na rzece Tinie w miejscowości Jezioro - fot. Piotr Salecki

Wiele z inicjatyw i propozycji spółki Pętla Żuławska to również propozycje, inicjatywy innych organizacji, stowarzyszeń czy osób. Przedstawiamy je w poniższym zestawieniu.


Postulaty bieżące

Postulaty i uwagi skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • oznakowanie podejścia na rzekę Pasłękę;
  postulat zrealizowany w sezonie 2017 przez Urząd Morski - dziękujemy
 • oznakowanie mielizny przy wsi Różaniec, pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką;
 • wystawienie dodatkowej pławy świetlnej przy stawie Gdańsk (która od 2016 nie świeci);
 • oznakowanie przystani Nadbrzeże;
 • oznakowanie podejścia na rzekę Wisłę Królewiecką
  postulat zrealizowany w sezonie 2017 przez Urząd Morski - dziękujemy
 • oznakowanie światłem nawigacyjnym wejścia na Wisłę Królewiecką;
 • utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej przez cały sezon trwający od końca kwietnia do końca października;
 • umożliwienie wpływania na wody portowe - do Gdańska i do Elbląga osobom wynajmującym hausbooty bez uprawnień. Potrzebne jest jednoznaczne wyjaśnienie tej sprawy.

Postulaty i uwagi skierowane do RZGW Gdańsk

 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej;
 • przesunięcie szlaku wodnego przy przystani w Osłonce, aby umożliwić cumowanie jachtom prostopadle do pomostu (będzie wtedy możliwe ustawienie boi cumowniczych);
 • ustawienie obok tablic "koniec szlaku żeglownego" tablic informacyjnych "turystyczny szlak wodny" lub innych o podobnej treści (np. ujście Cieplicówki, Liwy, Tugi).

Postulaty skierowane do odnośnych zarządców dróg wodnych i obiektów hydrotechnicznych

 • ustawienie pław cumowniczych przy moście w Sobieszewie, zwłaszcza od strony wschodniej  (Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk)
  ten postulat zrealizowano w 2018 w nieco inny sposób, po wybudowaniu mostu zwodzonego tworząc pomost oczekiwania z możliwością wyjścia na ląd;
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
  (RZGW, Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk, Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk,  Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Zarząd Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych)
 • usunięcie przeszkód z dna Tugi w Nowym Dworze Gdańskim - zalegające pod wodą resztki tzw. "mostu Stobbego" (starostwo Nowy Dwór Gdański)
 • poprowadzenie wszystkich linii energetycznych nad Szkarpawą i Wisłą Królewiecką pod dnem rzeki (Energa)
 • poprowadzenie pod dnem niskich linii energetycznych wymuszających kładzenie masztu na intensywnie uczęszczczanych szlakach wodnych
 • poprawne oznakowanie linii nergentycznych, które są oznakowane niewłaściwie a czasem w ogóle!
 • Ustalanie godzin otwarć mostów i śluz na spotkaniu nawigacyjnym późną jesienią roku poprzedzającego sezon. Dzięki temu możliwe będzie wspólne uzgodnienie terminów otwarć przez różnych zarządców obiektów hydrotechnicznych w ramach jednego systemu i odpowiednio wczesne przekazanie infoprmacji środowisku wodnemu;
 • planowanie remontów obiektów hydrotechnicznych w taki sposób, aby nie były one zamykane podczas ścisłego sezonu, to znaczy w czerwcu, lipcu i w sierpniu.


Postulaty o charakterze ogólnopolskim

 • zmiany w prawie dotyczące minimalnej wysokości linii wysokiego napięcia nad żeglownymi drogami wodnymi - obecne parametry odpowiadają turystyce wodnej z lat pięćdziesiątych, kiedy jachty były niewielkie i miały niskie maszty. Oczekiwana minimalna wysokość linii wn i sn na szlaku, na którym mogą pływać jachty z postawionym masztem to 20 metrów;
 • stworzenie nowej kategorii "żeglownej drogi wodnej turystycznej". W tej kategorii mniej istotne będzie zachowanie parametrów głębokościowych, a zasadniczą kwestią będzie utrzymanie na odpowiednim poziomie linii wysokiego napięcia, mostów, przepustów, a także oczyszczanie szlaku z przeszkód (np. zwalone drzewa) przez odpowiednie służby.

Perspektywy rozwoju Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlaków wodnych

 • przywrócenie statusu żeglownej drogi wodnej rzekom Wisła Królewiecka, Cieplicówka, Tuga, Święta, Dzierzgoń, Balewka, Tina, Wąska, Pasłęka, Motława (powyżej Starego Miasta w Gdańsku);
  ten nasz postulat częściowo zrealizowano w 2019 przywracając status żeglownej drogi wodnej Tudze i Wiśle Królewieckiej
 • rewitalizacja zabytkowych obiektów hydrotechnicznych na w/w rzekach, przywrócenie nieczynnym obecnie mostom zwodzonym funkcji zwodzenia, a zwłaszcza - w pierwszej kolejności - dwuskrzydłowemu mostowi zwodzonemu w miejscowości Jezioro na rzece Tinie  i mostowi obrotowemu w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń ;
 • zachowanie i renowacja mostu zwodzonego na Fiszewce w Szopach Elbląskich;
 • budowa toalet dla wodniaków przy obiektach hydrotechnicznych;
 • budowa pomostów oczekiwania przy śluzach;
 • przebudowa stałego mostu w Bielniku na most zwodzony - umożliwi to żeglugę z Elbląga na Zalew Wiślany jachtom z postawionym masztem (przez Kanał Jagielloński i Nogat) Na tym odcinku nie występuje żadna niska linia energetyczna;
 • poprowadzenie pod dnem linii energetycznych na rzece Cieplicówce i oznakowanie podejścia na tę rzekę od strony Zalewu Wiślanego. Wejście na tę rzekę od strony Zalewu jest odpowiednio głębokie i niezarośnięte, aby natychmiast powstał tu port schronienia dla jachtów;
 • poprowadzenie pod dnem wszystkich linii energetycznych na rzece Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej. Umożliwi to żeglugę z postawionym masztem z Zalewu Wiślanego przez Pętlę Żuławską na Zatokę Gdańską, co będzie istotne zwłaszcza po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.


Nasze inicjatywy

Spotkania nawigacyjne
zostały zorganizowane przez Pętlę Żuławską w celu umożliwienia kontaktu zarządców dróg wodnych z ich użytkownikami - wodniakami, operatorami portów i przystani, właścicielami firm żeglugowych i czarterowych. Użytkownicy wskazują bariery rozwoju żeglugi, przeszkody nawigacyjne i inne problemy związane  z uprawianiem żeglugi a zarządcy dróg wodnych informują o możliwościach wprowadzenia zmian.
więcej - tutaj
Informator godziny otwarć śluz, mostów, pochylni
będzie wydawać Pętla Żuławska co roku. To opracowanie w formie infografiki, ze szczegółowymi danymi w formacie A4. Informator w formie przystępnej dla wodniaków został wydrukowany przez spółkę Pętla Żuławska po raz pierwszy na sezon 2016, jest także dostępny na naszej stronie. Zachęcamy do zamawiania tych materiałów do dalszej bezpłatnej dystrybucji wśród wodniaków.
więcej - tutaj
Aktualizacja oznakowania jest koniecznością!
Dynamiczne zmiany na Pętli Żuławskiej cały czas trwają. Po wybudowaniu nowych portów i przystani, modernizowane są obiekty hydrotechniczne,
podwyższane lub prowadzone pod wodą linie energetyczne. Niestety, w ślad za zmianami nie pojawia się nowe oznakowanie nawigacyjne, a czasem ustawione znaki wprowadzają w błąd.
Więcej - tutaj
Propozycja modernizacji szlaków wodnych z Elbląga na Zalew Wiślany
Obecnie jedyną drogą wodną łączącą Zalew Wiślany z Elblągiem, dostępną
dla dużych jachtów, które nie mogą kłaść masztów i przepływających przez Zalew Wiślany statków jest rzeka Elbląg. W przypadku wysokiej lub niskiej wody na tej rzece most pontonowy w Nowakowie nie jest otwierany, co stanowi przeszkodę w żegludze. Co można zmienić i jak udostępnić alternatywne drogi wodne łączące Zalew z Elblągiem - więcej tutaj
Potrzebne jest więcej miejsc cumowniczych w Osłonce
Osłonka to przystań Pętli Żuławskiej położona na Szkarpawie, w pobliżu jej
do Zalewu Wiślanego. W pobliżu do Zalewu uchodzi również Nogat. Niewielki pomost przystani sprawia, że mogą tu jednocześnie cumować zaledwie trzy, cztery jednostki. Konieczna jest powiększenie przystani o kolejne miejsca postojowe. Jest to możliwe bez jej rozbudowy, ale... Więcej - tutaj
Zdążyć przed tragedią!
Nieoznakowane linie energetyczne wciąż stanowią zagrożenie dla wodniaków w rejonie Pętli Żuławskiej i Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Odpowiednie oznakowanie wszelkich linii energetycznych przechodzących nad wodami, do których dopłynąc mogą wodni turyści, to podstawa bezpiecznego żeglowania!
Więcej: tutaj


Można już swobodnie wpłynąć na Liwę z Nogatu
Jedną z wielu propozycji spółki Pętla Żuławska poprawienia dostępności szlaków wodnych Pętli Żuławskiej było podniesienie zasuw Wielkiego Upustu łączącego Liwę z Nogatem, aby
na Liwę mogły wpłynąć jednostki większe od kajaka. Nasza propozycja została uwzględniona już w trakcie poprzedniego sezonu. W 2018 roku zasuwy również są podniesione do maksymalnej wysokości. Możemy więc wpłynąć na Liwę, jednak... Więcej: tutaj

Oznakowanie na dolnej Wiśle wymaga zmian
Oznakowanie nawigacyjne na polskich drogach wodnych zgodne jest z międzynarodowym systemem IALA. Na śródlądziu stosuje się system oznakowania bocznego. W zestawie znaków nawigacyjnych nie znajdziemy jednak żółtych boi.
Żółte boje stosowane są zgodnie z przepisami jako dodatkowe oznakowanie statków stojących na kotwicy, których kotwice mogą zagrażać bezpieczeństwu żeglugi (np. pogłębiarki). Żółte boje wyznaczają również granice kąpielisk dla osób umiejących pływać. Co jednak oznaczają żółte boje wystawione na Wiśle? Okazuje się, że ostrzegają przed groźnym niebezpieczeństwem!
Więcej - tutaj
Z przyjemnością informujemy, iż kolejne postulaty spółki Pętla Żuławska, związane z rozwojem dróg wodnych, zostały zrealizowane. Rzeki Wisła Królewiecka, Tuga i odnoga Martwej Wisły Błotnik zostały w 2019 roku wpisane do rejestru żeglownych dróg wodnych.
Więcej tutaj

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną a możliwość rozwoju portów Zalewu Wiślanego
Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, nazywany również Kanałem Zatoka-Zalew wzbudza kontrowersje wśród polityków, miejscowych mieszkańców, w mediach oraz oczywiście w środowisku wodniackim. Jedni pomysł budowy popierają, inni krytykują. Walka na nie zawsze merytoryczne argumenty czy memy przesłania często racjonalne spojrzenie na rzeczywistość i możliwości, jakie może dać wybudowanie Kanału.
Więcej
tutaj

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź